لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩

کارگاه ها:

1-ایده پردازی

2-عنوان تحقیق

3-روش های Search

4-آشنایی با نرم افزارEnd-note

5-بیان مسئله

6-مرور متون

7-اهداف و فرضیات

8-متغیرها

9-روش های جمع آوری داده ها

10-متدولوژی تحقیق(برآورد حجم نمونه-جامعه پژوهشی-روش نمونه گیری-آنالیز داده ها)