لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣

با نام خدا


پیشرفت های اعجاب آور علمی یکی پس از دیگری در چند دهه اخیر چهره جهان را به گونه ای سریع تغییر داده است که به هیچ روی قابل مقایسه با دنیای پدران ما نیست. متاسفانه تغییر الگوی زندگی انسان ها که در بسیاری موارد نتیجه مستقیم همین پیشرفت ها بوده است، مثل کاهش فعالیت فیزیکی به علت ماشینی شدن زندگی، مصرف مواد غذائی غیر ارگانیک و شیوع چاقی، گسترش سریع عوامل بیماری زا به علت سهولت جابجائی انسان ها، شیوع مصرف مواد اعتیادآور مثل دخانیات، الکل و حتی تلفن های همراه .... همه و همه باعث افزایش قرارگیری انسان ها در معرض عوامل خطر برای بروز بدخیمی ها شده اند و متاسفانه در این میان کودکان نیز مستثنی نمانده اند.

همه ما شاهد افزایش شیوع سرطان ها و منجمله سرطان های دوران کودکی در طی چند دهه اخیر هستیم. بطوری که آمارهای اخیر سرطان را در ردیف دوم یا سوم مرگ و میر آدمی نشان می دهند. با افزایش شیوع سرطان ها و تشدید برنامه های شیمی درمانی عوارض مختلف ناشی از درمان نیز بشکل قابل توجهی افزایش یافته است، بطوریکه خود به یکی از علل شایع مرگ و میر ناشی از سرطان تبدیل شده است. لذا در کنار شیمی درمانی، انجام درمان ها و مراقبت های حمایتی برای حفظ ارگان های مختلف و مراقبت از سلامت جسمی و روانی بیماران سرطانی و همچنین خانواده آنان می رود تا ارزش و اهمیت بیشتری پیدا کند.

در این راستا و با توجه به مولفه های فوق برآن شدیم که دوازدهمین کنگره خون و سرطان اطفال ایران را به همین امر اختصاص دهیم. باشد که با بحث و تبادل افکار میان همکاران در این زمینه و ارتقای درمان های حمایتی شاهد کاهش مرگ و میر کودکان سرطانی تحت شیمی درمانی باشیم.

برخود وظیفه میدانم در همین جا از همکاری ریاست محترم دانشگاه و زحمات معاون و کادردلسوز معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که با تحمل و بردباری بی نظیر حداکثر تلاش خود را در جهت برپائی هرچه بهتر این کنگره بکارگرفتند، قدردانی و سپاسگزاری کنم.


دکتر ساسان حجازی
دبیر علمی کنگره