لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧

دبیرخانه کنگره:
ارومیه: خیابان رسالت، کوچه اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


کد پستی: 5714783734

تلفن: 31937168-044

دورنگار:31937168-044


آدرس پست الکترونیک:

icn96@umsu.ac.ir