لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

آخرین اخبار کنگره

  دبيرخانه همايش:

  کارشناس مسئول دبیرخانه همایش : سرکار خانم حمیده کریمی

  اروميه، بلوار رسالت، انتهاي خيابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اروميه، معاونت تحقيقات و فناوري


  صندوق پستي: 1138

  کد شهرستان ارومیه : 044

  تلفن:  32222010-044

  دورنگار:  32240642

  آدرس پست الکترونيک: ps1394@umsu.ac.ir

  وب سايت www.congress.umsu.ac.ir