لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

آخرین اخبار کنگره

  محورهای همایش ایمنی بیمار

   1- استاندارد سازی و ایمنی بیمار
  Standardization & Patient Safety

   2- روش های علمی برای ارتقاء ایمنی بیمار
  Scientific Methods for Improving Safety

   3- ریشه یابی تهدید کننده های ایمنی بیمار
  Root Cause Analysis of Patient Safety Threats

   4- ایمنی بیماردر دارو درمانی

  Medication Practice& Patient Safety
   
  5- آموزش و استقرار ایمنی بیمار
  Education & Implementation Patient Safety

   6- مدیریت و فرهنگ ایمنی
  Management & Culture of Patient Safety

   7- فناوری و ایمنی بیمار
  Technology & Patient Safety

   8- مشارکت بیمار و خانواده در ایمنی بیمار
  Patient & Family Involvement in Patient Safety