English |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

روند افزاينده چاقی، آن را به يکی از بزرگترين چالش های سلامت در دنيا تبديل کرده است. چاقی حاصل برهم کنش پيچيده بين عوامل محيطی، استعداد ژنتيکی و رفتار انسان است. چـاقی عـلاوه بر افـزايش احـتمال بروز ديابت نوع 2، بيماری‌های قلبی- عروقی و بعضی انواع سرطان‌ها، عواقب نامطلوبی بر سلامت جامعه به دليل هزينه‌های بالای اقتصادی، افزايش مرگ و مير و کاهش کيفيت زندگی در پی دارد.

بنابراين توجه جدی و فوری مراقبين سلامت، پژوهشگران و سياست گذاران هر جامعه به موضوع چاقی امری ضروری است. از جمله رويکردهای مبتنی بر جامعه در پيشگيری از چاقی، رويکرد سياست گذاری ، رويکرد مراقبت مزمن و رويکرد شبکه عليتی می‌باشد.

چاقی به دليل شيوع فزاينده و عواقب اجتماعی- اقتصادی، يکی از فعال‌ترين زمينه‌های پژوهش در روزگار ماست. لذا بايستی همه جوامع با توجه به مسايل بومی خود سياست گذاری روشنی در زمينه مديريت بيماری چاقی داشته باشند. اما از این نقطه نظر که مادر و کودک هم به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه، هم به لحاظ نقشی که در آینده سازی یک جامعه دارند، اهمیت پرداختن به موضوع چاقی مادر و کودک به راحتی بر همگان مسلم و آشکار خواهد شد. موضوع مذکور زمینه هزینه اثربخشی خوبی هم به لحاظ پژوهش و هم به لحاظ سیاست گذاری در سلامت جامعه بدنبال خواهد داشت.

امید آن می رود که این کنگره فرصتی را برای هم اندیشی و ارائه موضوعات کلیدی توسط صاحبنظران ، اندیشمندان و محققان در این زمینه فراهم آورده باشد،  و نتایج آن راهگشایی برای برنامه ریزی و اعتلای سلامت مردمان آینده سرزمین سربلندمان، ایران اسلامی باشد. آرزوی توفیق و سربلندی همگان را از خداوند منان خواستارم.

 

دکتر جواد آقازاده

ریاست کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک