English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94